YATIRIM TEŞVİK PROJE DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK PROJE DESTEKLERİ

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;
• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin amacı nedir?

 • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine
 • Üretim ve istihdamın artırılması
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

Yatırım süresi ne kadardır?

Proje niteliğine göre 2 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar da ek süre verilebilmektedir.

Destek tutarı ve oranı nedir?

Sağlanan destek tutarı ve oranları yatırımın büyüklüğüne, yerine ve sektörüne göre değişmektedir

Sağlanan destekler nelerdir?

 • Alınacak makine ve ekipmana KDV İstisnası Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
 • İthal edilecek makine ve ekipmana Gümrük Vergisi Muafiyeti belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
 • Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana KKDF (vadeli ithalatlarla uygunlanan %6’lık bedel) istisnası
  Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
 • Vergi İndirimi: Yatırımcı teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım tutarının %10- 60’lık kısmı kadar vergi indirimi elde eder.
  İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 2 -10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Faiz Desteği: Kullanılan yatırım kredisinin faiz veya kar payının 1- 10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Yatırım Yeri Tahsisi: İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.
 • Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.

Sağladığı ek avantajlar

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olması
 • Yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulması
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden belediyelerce alınması gereken harçların alınmaması
 • Yatırım teşvik kapsamındaki yatırım için düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanmaktadır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sürekli başvuruya açık ve dönemsel olmak üzere iki tür destek programı yürütmektedir.
Sürekli başvuruya açık desteklerden ilki, OSB’lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler‘dir. Bu programla OSB katılımcılarına ve tüzel kişiliklere pek çok teşvik sağlanmaktadır. Bunlardan OSB katılımcıları arasından gereken şartları taşıyan başvuru sahiplerine şu destekler verilmektedir:
Parsel Tahsislerinde İndirimli Bedel Uygulaması
Arsa ve İşyeri tahsisinde KDV İstisnası
Arsa tahsisinde Damga Vergisi İstisnası
Arsa tahsisinde Tapu Harcı İstisnası
İnşaat ve Yapı Kullanma İzin Harçlarından İstisna
Emlak Vergisi İstisnası
Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi
Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara sağlanan avantajlar
Kalkınma Ajansları Destekleri
Türkiye’de 26 Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdikleri bölgenin kalkınması amacıyla çeşitli program çağrılarına çıkmaktadır. Her ajans kendi bölgesinin ihtiyaç ve önceliklerine göre program tasarımı yaptığı için bölgeden bölgeye hatta bölge içinde illere özel farklı programlar tasarlayabilmektedirler. Ajans programları genellikle çağrı yöntemi ile olduğu için Ajans desteklerinin yatırım yapılmak istenen ilin ilanını beklemek gerekmektedir. Ancak genellikle Fizibilite, güdümlü, mali destek, Sogeb, Sodes ve Teknik eğitim programlarından oluşmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretim, hayvansal üretim, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kırsal kalkınma gibi birçok alanda destekleri bulunmaktadır. Destekleri genel olarak yatırım desteği ve ürün ve alan bazlı destekler şeklinde iki grupta toplanabilir. Ürün ve alan bazlı desteklerde elde edilecek ürünün miktarına göre ya da ekilen arazinin büyüklüğüne göre mazot, gübre desteği, toprak analizi desteği, biyolojik mücadele, sertifikalı tohum-fide desteği gibi çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik destekler verilmektedir. Ayrıca gıda arz güvenliği kapsamında bazı ürünlerin üretilmesinin desteklenmesine yönelik olarak ürün bazlı fark ödemesi desteği ya da gibi destekler de bulunmaktadır. Bu kapsamda hayvancılıkla ilgili de buzağı, koyun-keçi, süt primi, alabalık, aşı, yem üretimi, çoban, arıcılık gibi birçok konuda destek verilmektedir.
KKYDP Destekleri
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.
KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlara, yenilenebilir enerji üretim tesislerine ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere  hibeye esas proje tutarının %50 si hibe olarak verilmektedir. Ayrıca kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında kırsal turizm yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri gibi konulara da aynı oranda hibe desteği verilmektedir.

TKDK Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı (IPARD 1 ve 2) kapsamında kırsal alanda kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme olmak üzere 3 ana başlıkta hibe desteği sunmaktadır.

Desteklenen SektörlerHibe ve Limitler
101 TEDBİRİ:1. Süt Üreten İşletmeler2. Besi işletmeleri3. Beyaz Et Üreten İşletmeler 4. Yumurta Üreten İşletmeler%40-%70 ARASI HİBE· Hibeye esas uygun harcama limitleri 5.000 – 1.000.000 Avro arasındadır.· Her bir sektör için kapasite limitleri belirlenmiştir.
103 TEDBİRİ
5. Süt İşleyen İşletmelere Ve Süt Toplama Merkezi
6. Kırmızı Et kesimhanesi, et parçalama ve işleme tesisi
7. Kanatlı Et kesimhanesi, et parçalama ve işleme tesisi
8. Meyve ve Sebze için soğuk hava deposu ve paketleme
9. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
%50 HİBE
• Hibeye esas uygun harcama limitleri 30.000 – 3.000.000 Avro arasındadır.
• Her bir sektör için kapasite limitleri belirlenmiştir.
302 TEDBİRİ
10. Süs bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar, Fide Ve Fidan, Çiçek Soğanı
11. Arıcılık ve Arı Ürünleri
12. Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri
13. Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
14. Su Ürünleri Yetiştiriciliği
15. Makine Parkları 16. Yenilenebilir Enerji Yatırımları
%55-%65 HİBE
• Hibeye esas uygun harcama limitleri 5.000 – 500.000 Avro arasındadır.
• Her bir sektör için kapasite limitleri belirlenmiştir.
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından KOBİ’lere yönelik girişimcilikten işletme geliştirmeye, pazarlamadan Ar-Ge’ye bir çok alanda çeşitli destek programları uygulanmaktadır. Bu programlara kısaca aşağıda yer verilmiştir.
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme DestekleriAr-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOBİ Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Stratejik Ürün Destek Programı
İşletme Geliştirme, büyüme ve Uluslararasılaşma Destek Programıİşletme Geliştirme Destek Programı
İş Birliği Destek Programı
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
Teknopazar – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
KOBİ Finansman DestekleriKredi Faiz Destek Programı
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
Laboratuvar Hizmetleri
AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI) NEDİR?
Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.
Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI